CHIA BUOÀN
PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Hiền Thê của KQ Nguyễn-Văn-Đạo, là

Bà Nguyễn-Thị-Nhỉ
Đã mệnh chung ngày 6 tháng 6 năm 2006
Tại Orlando, Florida
Hưởng thọ 73 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Nguyễn-Văn-Đạo và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Nhạc Phụ của KQ Lê-Mậu, là

Cụ Ông Hoàng-Bồng
Đã thất lộc ngày 14 tháng 2 năm 2006
Tại Đà-Lạt, Việt-Nam
Hưởng thọ 96 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Lê-Mậu và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Nhạc Mẫu của KQ Trần-Anh-Hùng, là

Cụ Bà Nguyễn-Thị-Dần
Đã được Chúa gọi về ngày 11 tháng 01 năm 2006
Tại Huế, Việt-Nam
Hưởng thọ 92 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Trần-Anh-Hùng và Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cụ Bà sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Em Vợ của KQ Mai-Văn-Toàn, là

Cô Anna Vũ-Thị-Thu-Lan
Đã được Chúa gọi về ngày 04 tháng 12 năm 2005
Tại Orlando, Florida
Hưởng dương 43 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Mai-Văn-Toàn và Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cô Anna Vũ-Thị-Thu-Lan sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Nhạc Mẫu của KQ Lý-Bửng, là

Cụ Bà Vũ-Thị-Xúc
Pháp danh Chơn-Huy

Đã thất lộc ngày 8 tháng 9 năm 2005
Tại Ninh-Hoà, Việt-Nam
Hưởng thọ 75 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Lý-Bửng và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Thân Mẫu của KQ Nguyễn-Văn-Mạnh, là

Cụ Bà Nguyễn-Thị-Lý
Đã thất lộc ngày 17 tháng 3 năm 2005
Tại Saigon, Việt-Nam
Hưởng thọ 89 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Nguyễn-Văn-Mạnh và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Nhạc Phụ của KQ Hà-Văn-Thoại, là

Cụ Nguyễn-Đình-Phú
Đã thất lộc ngày 13 tháng 12 năm 2004
Tại Orlando, Florida
Hưởng thọ 87 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Hà-Văn-Thoại và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn

Đại Tá Đoàn-Văn-Bang
Cựu Giám Đốc Trung Tâm Hành Quân Không Trợ 3

Đã từ trần ngày 12 tháng 11 năm 2004
Tại Sanford, Florida
Hưởng thọ 77 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Chị Đoàn-Văn-Bang và Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn Niên Trưởng Đoàn-Văn-Bang sớm về cõi Vĩnh Hằng

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Nhạc Phụ của KQ Lê-Ngọc-Thảo, là

Cụ Phê Rô Trần-Đức-Thắng
Đã được Chúa gọi về ngày 11 tháng 09 năm 2004
Tại Houston, Texas
Hưởng thọ 81 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị KQ Lê-Ngọc-Thảo và Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cụ sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Em Rể của KQ Đào-Quang-Vinh, là

Anh Võ-Sanh-Châu
Đã thất lộc ngày 30 tháng 05 năm 2004
Tại Orlando, FL
Hưởng thọ 69 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Đào-Quang-Vinh và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Anh Võ-Sanh-Châu sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn trễ
Nhạc Mẫu của Cố KQ Nguyễn-Văn-Tuyên, là

Cụ Maria Trần-Thị-Hoa
Đã được Chúa gọi về ngày 26 tháng 08 năm 2003
Tại Orlando, Florida
Hưởng thọ 77 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Chị Quả Phụ Nguyễn-Văn-Tuyên và Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cụ sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn trễ
Thân Phụ của Cố KQ Nguyễn-Văn-Tuyên, là

Cụ Giuse Nguyễn-Văn-Tạo
Đã được Chúa gọi về ngày 19 tháng 04 năm 2004
Tại Orlando, Florida
Hưởng thọ 91 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Chị Quả Phụ Nguyễn-Văn-Tuyên và Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cụ sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Nhạc Mẫu của KQ Đào-Quang-Vinh, là

Cụ Bà Nguyễn-Văn-Sinh
nhủ danh Phạm-Thị-Bài

Đã mệnh chung ngày 29 tháng 05 năm 2004
Tại Orlando, FL
Hưởng thọ 70 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Đào-Quang-Vinh và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Thân Phụ của KQ Đinh-Văn-Huê - PĐ 219 & 237, là

Cụ Ông Đinh-Văn-Kinh
Đã thất lộc ngày 24 tháng 04 năm 2004
Tại Việt-Nam
Hưởng thọ 93 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Đinh-Văn-Huê và Tang Quyến.
Nguyện cầu hương linh Cụ Ông sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Thân Mẫu của KQ Đào-Bá-Hùng, là

Cụ Bà Đào-Bá-Đăng
nhủ danh Phạm-Thị-Hảo, pháp danh Diệu Tâm

Đã thất lộc ngày 19 tháng 02 năm 2004
Tại Dallas, Texas
Hưởng thọ 81 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Đào-Bá-Hùng và Tang Quyến.
Nguyện cầu vong linh Cụ Bà sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn
Thân Phụ của KQ Ngô-Đình-Thành - PĐ 540, là

Cụ Augustino Ngô-Đình-Thịnh
Đã được Chúa gọi về ngày 17 tháng 02 năm 2004
Tại Orlando, Florida
Hưởng thọ 91 tuổi

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Chị Ngô-Đình-Thành và Tang Quyến.
Nguyện cầu linh hồn Cụ sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thành Kính Phân Ưu

Hội Không Quân VNCH Florida


PHAÂN ÖU

Nhaän ñöôïc Tin Buoàn
Anh reå cuûa KQ Traàn-Anh-Huøng
Phoù Hoäi Tröôûng Ngoaïi Vuï Hoäi Khoâng Quaân Vieät Nam / Florida, laø

John Nguyeãn-Vaên-Möøng
Ñaõ töø traàn ngaøy 11 thaùng 01 naêm 2004
Taïi Downers Grove, Illinois
Höôûng thoïï 63 tuoåi

Xin thaønh kính phaân öu cuøng Anh Chò Traàn-Anh-Huøng vaø Tang Quyeán.
Xin Thieân Chuùa toaøn naêng ñöa tay ñoùn nhaän
linh hoàn John veà yeân nghæ ñôøi ñôøi nôi nöôùc Chuùa.

Thaønh Kính Phaân Öu

Hoäi Khoâng Quaân VNCH Florida


PHAÂN ÖU

Nhaän ñöôïc Tin Buoàn
Nhaïc Phuï cuûa Muõ Ñoû Voõ-Phuù-Hieäp
Hoäi Tröôûng Hoäi Gia Ñình Muõ Ñoû Florida laø

Cuï Vuõ-Troïng-Bình
Phaùp Danh Tueä Minh
Ñaõ meänh chung ngaøy 18 thaùng 11 naêm 2003
nhaèm ngaøy 25 thaùng 10 naêm Quyù Muøi
Taïi Vieät Nam
Höôûng thoïï 81 tuoåi

Xin thaønh kính phaân öu cuøng Anh Chò Voõ-Phuù-Hieäp vaø Tang Quyeán
Caàu nguyeän höông linh Cuï sôùm vaõng sanh mieàn Cöïc Laïc.

Thaønh Kính Phaân Öu

Hoäi Khoâng Quaân VNCH FloridaPHAÂN ÖU

Nhaän ñöôïc Hung Tin

Haûi AÂu Leâ-Coâng-Quaân
Phi Ñoaøn Phoù Phi Ñoaøn 227
Khoâng Ñoaøn 84 CT, Sö Ñoaøn IV Khoâng Quaân
Ñaõ töû naïn trong Phi Vuï ngaøy 10 thaùng 10 naêm 2003
ngoaøi khôi vuøng Vònh Mexico
Höôûng thoïï 63 tuoåi

Xin thaønh kính phaân öu cuøng Chò Leâ-Coâng-Quaân vaø Tang Quyeán
Caàu nguyeän höông linh Haûi AÂu 55 Leâ-Coâng-Quaân
ñöôïc an vui nôi coõi Thieân Ñöôøng Vónh Cöûu .

Thaønh Kính Phaân Öu

Hoäi Khoâng Quaân VNCH Florida
Gia Ñình Haûi-AÂu Phi Ñoaøn 227 taïi Orlando


PHAÂN ÖU

Nhaän ñöôïc Tin Buoàn
Nhaïc Phuï cuûa HQ Löu-Ngoïc-Quang
Hoäi Tröôûng Hoäi Haûi Quaân & Haøng Haûi Florida laø

Cuï Maõ-Taân
Phaùp Danh Thieän Chaùnh
Ñaõ meänh chung ngaøy 29 thaùng 09 naêm 2003
Taïi UÙc Ñaïi Lôïi
Höôûng thoïï 80 tuoåi

Xin thaønh kính phaân öu cuøng Anh Chò Löu-Ngoïc-Quang vaø Tang Quyeán
Caàu nguyeän höông linh Cuï sôùm tieâu dieâu mieàn Cöïc Laïc.

Thaønh Kính Phaân Öu

Hoäi Khoâng Quaân VNCH FloridaPHAÂN ÖU

Nhaän ñöôïc Tin Buoàn

Ñaïi Taù Ong-Lôïi-Hoàng
Tö Leänh Phoù Sö Ñoaøn IV Khoâng Quaân
Ñaõ töø traàn ngaøy 24 thaùng 07 naêm 2003
Taïi Houston, Texas
Höôûng thoïï 74 tuoåi

Xin thaønh kính phaân öu cuøng Tang Quyeán vaø
Caàu nguyeän höông linh Coá Ñaïi Taù Ong-Lôïi-Hoàng
sôùm tieâu dieâu mieàn Cöïc Laïc.

Thaønh Kính Phaân Öu

Hoäi Khoâng Quaân VNCH Florida
Gia Ñình Haûi-AÂu Phi Ñoaøn 227


PHAÂN ÖU

Nhaän ñöôïc Tin Buoàn

KQ Nguyeãn-Nhaät-Minh PD 532 Gaáu Ñen
Ñaõ töø traàn ngaøy 6 thaùng 05 naêm 2003
Taïi Houston, Texas
Höôûng döôngï 55 tuoåi

Xin thaønh kính phaân öu cuøng Tang Quyeán vaø
Xin Thieân Chuùa toaøn naêng ñöa tay ñoùn nhaän linh hoàn
KQ Nguyeãn-Nhaät-Minh veà yeân nghæ ñôøi ñôøi nôi nöôùc Chuùa.

Thaønh Kính Phaân Öu

Hoäi Khoâng Quaân VNCH Florida


PHAÂN ÖU

Nhaän ñöôïc Tin Buoàn

KQ Pheâroâ Buøi-Quang-Tuaán
Ñaõ töø traàn ngaøy 01 thaùng 05 naêm 2003
Taïi Eustis, Florida
Höôûng thoïï 67 tuoåi

Xin thaønh kính phaân öu cuøng Tang Quyeán vaø
Xin Thieân Chuùa toaøn naêng ñöa tay ñoùn nhaän
linh hoàn Pheâroâ veà yeân nghæ ñôøi ñôøi nôi nöôùc Chuùa.

Thaønh Kính Phaân Öu

Hoäi Khoâng Quaân VNCH FloridaTrôû Veà Trang Tin Töùc Khoâng Quaân Orlando


ℼⴭ∧⼼楴汴㹥⼼敨摡ⴾ㸭ਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ⼯睏敮䥲ੑ慶⁲彟楯影捰⁴‽〵਻晩
彟楯影捰㹴ㄽ〰簠⁼慍桴昮潬牯䴨瑡⹨慲摮浯⤨ㄪ〰⠯〱ⴰ彟楯影捰⥴
‾‰
੻慶⁲潟煩ⁱ‽潟煩ⁱ籼嬠㭝弊楯煱瀮獵⡨❛楯影摡偤条䉥慲摮Ⱗ䰧捹獯崧㬩弊楯煱瀮獵⡨❛楯影摡偤条䍥瑡Ⱗ䤧瑮牥敮⁴‾敗獢瑩獥崧㬩弊楯煱瀮獵⡨❛楯影摡偤条䱥晩捥捹敬Ⱗ䤧瑮湥❤⥝਻潟煩⹱異桳嬨漧煩摟呯条崧㬩⠊畦据楴湯⤨笠瘊牡漠煩㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩漠煩琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧漠煩愮祳据㴠琠畲㭥漊煩献捲㴠搠捯浵湥⹴潬慣楴湯瀮潲潴潣‫⼧瀯⹸睯敮楲⹱敮⽴瑳獡猯氯捹獯⹮獪㬧瘊牡猠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝猠瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲漨煩‬⥳਻⥽⤨਻੽⼯潇杯敬䄠慮祬楴獣瘊牡张慧ⁱ‽束煡簠⁼嵛਻束煡瀮獵⡨❛獟瑥捁潣湵❴✬䅕㈭㐱㈰㤶ⴵ㤱崧㬩弊慧⹱異桳嬨弧敳䑴浯楡乮浡❥✬牴灩摯挮浯崧㬩弊慧⹱異桳嬨弧敳䍴獵潴噭牡Ⱗⰱ洧浥敢彲慮敭Ⱗ瘧慮潦汲湡潤Ⱗ崳㬩弊慧⹱異桳嬨弧牴捡偫条癥敩❷⥝਻昨湵瑣潩⡮
੻慶⁲慧㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴猧牣灩❴㬩朠⹡祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴※慧愮祳据㴠琠畲㭥朊⹡牳⁣‽✨瑨灴㩳‧㴽搠捯浵湥⹴潬慣楴湯瀮潲潴潣‿栧瑴獰⼺猯汳‧›栧瑴㩰⼯睷❷
‫⸧潧杯敬愭慮祬楴獣挮浯术⹡獪㬧瘊牡猠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨捳楲瑰⤧せ㭝猠瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲木ⱡ猠㬩紊⠩㬩⼊䰯捹獯䤠楮ੴ畦据楴湯朠瑥敒敦牲牥⤨笠瘊牡愠汬‽桴獩搮捯浵湥⹴潣歯敩਻晩⠠污㵬‽✧
敲畴湲映污敳਻慶⁲潣歯敩湟浡⁥‽刧䙅剅䕒㵒㬧瘊牡猠慴瑲㴠愠汬氮獡䥴摮硥晏挨潯楫彥慮敭㬩椊⁦猨慴瑲㴠‽ㄭ
敲畴湲映污敳਻瑳牡⁴㴫挠潯楫彥慮敭氮湥瑧㭨瘊牡攠摮㴠愠汬椮摮硥晏✨✻‬瑳牡⥴਻晩⠠湥⁤㴽ⴠ⤱攠摮㴠愠汬氮湥瑧㭨爊瑥牵污⹬畳獢牴湩⡧瑳牡ⱴ攠摮㬩紊昊湵瑣潩敧兴敵祲⤨笠瘊牡爠牦㴠朠瑥敒敦牲牥⤨਻晩⠠晲⁲㴽✠⤧爠瑥牵慦獬㭥瘊牡焠㴠攠瑸慲瑣畑牥⡹晲Ⱳ✠慹潨⹯潣❭‬瀧✽㬩椊⁦焨
敲畴湲焠਻ⁱ‽硥牴捡兴敵祲爨牦‬✧‬焧✽㬩爊瑥牵ⁱ‿ⁱ›∢਻੽畦据楴湯攠瑸慲瑣畑牥⡹畦汬‬楳整‬影慰慲⥭笠瘊牡猠慴瑲㴠映汵⹬慬瑳湉敤佸⡦楳整㬩椊⁦猨慴瑲㴠‽ㄭ
敲畴湲映污敳਻瑳牡⁴‽畦汬氮獡䥴摮硥晏焨灟牡浡㬩椊⁦猨慴瑲㴠‽ㄭ
敲畴湲映污敳਻瑳牡⁴㴫焠灟牡浡氮湥瑧㭨瘊牡攠摮㴠映汵⹬湩敤佸⡦☧Ⱗ猠慴瑲㬩椊⁦攨摮㴠‽ㄭ
湥⁤‽畦汬氮湥瑧㭨爊瑥牵湵獥慣数昨汵⹬畳獢牴湩⡧瑳牡ⱴ攠摮⤩献汰瑩∨∠⸩潪湩∨∫㬩紊昊湵瑣潩敧敮慲整版晥愨慴Ⱨ琠浥汰瑡⥥੻瑡条栮敲㵦整灭慬整爮灥慬散✨䵟啙䱒❟‬楷摮睯氮捯瑡潩⹮牨晥爮灥慬散✨瑨灴⼺✯‬✧⤩爮灥慬散✨䵟呙呉䕌❟✬桃捥╫〲畯╴〲桴獩㈥吰楲潰╤〲敍扭牥㈥猰瑩Ⅵ⤧※紊瘊牡氠捹獯慟⁤‽牁慲⡹㬩瘊牡氠捹獯潟汮慯彤楴敭㭲瘊牡挠彭潲敬㴠∠楬敶㬢瘊牡挠彭潨瑳㴠∠牴灩摯氮捹獯挮浯㬢瘊牡挠彭慴楸⁤‽⼢敭扭牥浥敢摤摥㬢瘊牡琠楲潰彤敭扭牥湟浡⁥‽瘢慮潦汲湡潤㬢瘊牡琠楲潰彤敭扭牥灟条⁥‽瘢慮潦汲湡潤欯琭湩畢湯栮浴㬢瘊牡琠楲潰彤慲楴杮彳慨桳㴠∠㔱〵㈹㌸㤰携㐸㥥㍡㜹ㄱ㐹㙡ㄵ㕥摥㜲㌲攸㐶㥢∴਻瘊牡氠捹獯慟彤慣整潧祲㴠笠搢潭≺∺敲牣慥楴湯⽜桴浥彥慰歲≳∬湯慴杲瑥㨢☢䅃㵔牴癡汥䰦䌲呁愽瑣癩瑩敩♳㍌䅃㵔桴浥╥〲慰歲≳∬楦摮睟慨≴∺牯慬摮敮⁷潨敭≳㭽ਊ慶⁲祬潣彳摡牟浥瑯彥摡牤㴠∠㐳㈮㌰㈮⸸ㄲ∲਻慶⁲祬潣彳摡睟睷獟牥敶⁲‽眢睷琮楲潰⹤祬潣⹳潣≭਻慶⁲祬潣彳摡瑟慲正獟慭汬㴠∠瑨灴⼺洯浥敢獲琮楲潰⹤潣⽭摡⽭浩⽧潣浭湯漯彴浳污晬慲敭朮晩爿湡㵤㜴㠳ㄴ㬢瘊牡氠捹獯慟彤牴捡彫敳癲摥㴠∠瑨灴⼺洯浥敢獲琮楲潰⹤潣⽭摡⽭浩⽧潣浭湯漯彴摡敳癲摥朮晩爿湡㵤㜴㠳ㄴ㬢瘊牡氠捹獯獟慥捲彨畱牥⁹‽敧兴敵祲⤨਻⼼捳楲瑰ਾ㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴㩰⼯捳楲瑰⹳祬潣⹳潣⽭慣浴湡椯楮⹴獪㸢⼼捳楲瑰ਾ㰊捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧 慶⁲潧杯敬慴⁧‽潧杯敬慴⁧籼笠㭽 潧杯敬慴⹧浣⁤‽潧杯敬慴⹧浣⁤籼嬠㭝 昨湵瑣潩⡮
੻†瘠牡朠摡⁳‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧਻†朠摡⹳獡湹⁣‽牴敵਻†朠摡⹳祴数㴠✠整瑸樯癡獡牣灩❴਻†瘠牡甠敳卓⁌‽栧瑴獰✺㴠‽潤畣敭瑮氮捯瑡潩⹮牰瑯捯汯਻†朠摡⹳牳⁣‽用敳卓⁌‿栧瑴獰✺㨠✠瑨灴✺
ਫ††✠⼯睷⹷潧杯敬慴獧牥楶散⹳潣⽭慴⽧獪术瑰樮❳਻†瘠牡渠摯⁥‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰਻†渠摯⹥慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥慧獤‬潮敤㬩 ⥽⤨਻⼼捳楲瑰ਾ㰊捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧 潧杯敬慴⹧浣⹤異桳昨湵瑣潩⡮
੻†朠潯汧瑥条搮晥湩卥潬⡴⼧㔹㘹㔳㘹启䥒㍟〰㉘〵摟灦Ⱗ嬠〳ⰰ㈠〵ⱝ✠楤⵶灧⵴摡ㄭ㔴㈰㐰㔱ㄹ㘲〭⤧愮摤敓癲捩⡥潧杯敬慴⹧異慢獤⤨㬩 †潧杯敬慴⹧敤楦敮汓瑯✨㤯㤵㌶㤵⼶剔彉扡癯彥㈷砸〹摟灦Ⱗ嬠㈷ⰸ㤠崰‬搧癩札瑰愭ⵤ㐱〵〲ㄴ㤵㈱ⴶ✱⸩摡卤牥楶散木潯汧瑥条瀮扵摡⡳⤩਻†朠潯汧瑥条搮晥湩卥潬⡴⼧㔹㘹㔳㘹启䥒扟汥睯㝟㠲㥸弰晤❰‬㝛㠲‬〹ⱝ✠楤⵶灧⵴摡ㄭ㔴㈰㐰㔱ㄹ㘲㈭⤧愮摤敓癲捩⡥潧杯敬慴⹧異慢獤⤨㬩 †潧杯敬慴⹧異慢獤⤨攮慮汢卥湩汧剥煥敵瑳⤨਻†朠潯汧瑥条攮慮汢卥牥楶散⡳㬩 ⥽਻⼼捳楲瑰ਾਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴‾⠊畦据楴湯椨噳਩੻††晩
椡噳⤠ †笠 †††爠瑥牵㭮 †素 †瘠牡愠䵤牧㴠渠睥䄠䵤湡条牥⤨਻††慶⁲祬潣彳牰摯獟瑥㴠愠䵤牧挮潨獯健潲畤瑣敓⡴㬩 †瘠牡猠潬獴㴠嬠氢慥敤扲慯摲Ⱒ∠敬摡牥潢牡㉤Ⱒ∠潴汯慢彲浩条≥‬琢潯扬牡瑟硥≴‬猢慭汬潢≸‬琢灯灟潲潭Ⱒ∠潦瑯牥∲‬猢楬敤≲㭝 †瘠牡愠䍤瑡㴠琠楨⹳祬潣彳摡损瑡来牯㭹 †愠䵤牧献瑥潆捲摥慐慲⡭瀧条❥‬愨䍤瑡☠…摡慃⹴浤穯
‿摡慃⹴浤穯㨠✠敭扭牥⤧਻††晩⠠桴獩氮捹獯獟慥捲彨畱牥⥹ †笠 †††愠䵤牧献瑥潆捲摥慐慲⡭欢祥潷摲Ⱒ琠楨⹳祬潣彳敳牡档煟敵祲㬩 †素ਠ††汥敳椠⡦摡慃⁴☦愠䍤瑡昮湩彤桷瑡਩††੻††††摡杍⹲敳䙴牯散偤牡浡✨敫睹牯❤‬摡慃⹴楦摮睟慨⥴਻††੽†† †映牯⠠慶⁲⁳湩猠潬獴਩††੻††††慶⁲汳瑯㴠猠潬獴獛㭝 †††椠⁦愨䵤牧椮即潬䅴慶汩扡敬猨潬⥴਩††††੻††††††桴獩氮捹獯慟孤汳瑯⁝‽摡杍⹲敧却潬⡴汳瑯㬩 †††素 †素ਊ††摡杍⹲敲摮牥效摡牥⤨਻††摡杍⹲敲摮牥潆瑯牥⤨਻⡽昨湵瑣潩⡮
੻瘊牡眠㴠〠‬⁨‽ⰰ洠湩浩浵桔敲桳汯⁤‽〳㬰ਊ晩⠠潴⁰㴽猠汥⥦笊 †爠瑥牵牴敵਻੽晩⠠祴数景眨湩潤⹷湩敮坲摩桴
㴽✠畮扭牥‧਩੻††⁷‽楷摮睯椮湮牥楗瑤㭨 †栠㴠眠湩潤⹷湩敮䡲楥桧㭴紊攊獬⁥晩⠠潤畣敭瑮搮捯浵湥䕴敬敭瑮☠…搨捯浵湥⹴潤畣敭瑮汅浥湥⹴汣敩瑮楗瑤⁨籼搠捯浵湥⹴潤畣敭瑮汅浥湥⹴汣敩瑮效杩瑨⤩笊 †眠㴠搠捯浵湥⹴潤畣敭瑮汅浥湥⹴汣敩瑮楗瑤㭨 †栠㴠搠捯浵湥⹴潤畣敭瑮汅浥湥⹴汣敩瑮效杩瑨਻੽汥敳椠⁦搨捯浵湥⹴潢祤☠…搨捯浵湥⹴潢祤挮楬湥坴摩桴簠⁼潤畣敭瑮戮摯⹹汣敩瑮效杩瑨⤩笊 †眠㴠搠捯浵湥⹴潢祤挮楬湥坴摩桴਻††⁨‽潤畣敭瑮戮摯⹹汣敩瑮效杩瑨਻੽敲畴湲⠠眨㸠洠湩浩浵桔敲桳汯⥤☠…栨㸠洠湩浩浵桔敲桳汯⥤㬩紊⤨⤩㬩ਊਊ眊湩潤⹷湯潬摡㴠映湵瑣潩⡮਩੻††慶⁲⁦‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤䘢潯整䅲≤㬩 †瘠牡戠㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭∨潢祤⤢せ㭝 †戠愮灰湥䍤楨摬昨㬩 †映献祴敬搮獩汰祡㴠∠汢捯≫਻††潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤氧捹獯潆瑯牥摁䙩慲敭⤧献捲㴠✠愯浤愯⽤潦瑯牥摁椮牦浡⹥瑨汭㬧 †ਠਊ†† †⼠ 佄⁍湉摁 †⠠畦据楴湯椨味敲汬硩਩††੻††††慶⁲⁥‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨晩慲敭⤧਻††††⹥瑳汹⹥潢摲牥㴠✠✰਻††††⹥瑳汹⹥慭杲湩㴠〠਻††††⹥瑳汹⹥楤灳慬⁹‽戧潬正㬧 †††攠献祴敬挮獳汆慯⁴‽爧杩瑨㬧 †††攠献祴敬栮楥桧⁴‽㈧㐵硰㬧 †††攠献祴敬漮敶晲潬⁷‽栧摩敤❮਻††††⹥瑳汹⹥慰摤湩⁧‽㬰 †††攠献祴敬眮摩桴㴠✠〳瀰❸਻ਊ††††慶⁲獩求歯摥祂潄慭湩㴠映湵瑣潩⡮栠敲⁦਩††††੻††††††慶⁲汢捯敫䑤浯楡獮㴠嬠 †††††††∠湡湡慹潰湲㌱〰⸰牴灩摯挮浯Ⱒ †††††††∠硸灸牯确硸琮楲潰⹤潣≭ †††††崠਻††††††慶⁲汦条㴠映污敳਻†††††† †††††映牯
慶⁲㵩㬰椠戼潬正摥潄慭湩⹳敬杮桴※⭩‫਩††††††੻††††††††晩
牨晥献慥捲⡨戠潬正摥潄慭湩孳椠崠⤠㸠‽‰਩††††††††੻††††††††††汦条㴠琠畲㭥 †††††††素 †††††素 †††††爠瑥牵汦条਻††††੽ †††瘠牡朠瑥敍慴潃瑮湥⁴‽畦据楴湯
敭慴慎敭⤠ †††笠 †††††瘠牡洠瑥獡㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭✨敭慴⤧਻††††††潦⁲椨〽※㱩敭慴⹳敬杮桴※⭩⤫ †††††笠ਠ††††††††晩
敭慴孳嵩朮瑥瑁牴扩瑵⡥渢浡≥
㴽洠瑥乡浡⁥਩††††††††⁻ †††††††††爠瑥牵敭慴孳嵩朮瑥瑁牴扩瑵⡥挢湯整瑮⤢※ †††††††素ਠ††††††੽††††††敲畴湲映污敳਻††††੽†††† †††瘠牡朠瑥潃浭湥乴摯獥㴠映湵瑣潩⡮敲敧偸瑡整湲਩††††੻††††††慶⁲潮敤⁳‽絻਻††††††慶⁲潮敤䅳㴠嬠㭝 †††††瘠牡瀠敲敦牲摥潎敤䱳獩⁴‽❛❡‬挧Ⱗ✠❢㭝 †††ਠ††††††昨湵瑣潩敧乴摯獥桔瑡慈敶潃浭湥獴渨‬慰瑴牥⥮ †††††笠 †††††††椠⁦渨栮獡桃汩乤摯獥⤨਩††††††††੻††††††††††晩⠠⹮慴乧浡⁥㴽‽䤧剆䵁❅਩††††††††††੻††††††††††††敲畴湲映污敳਻††††††††††੽††††††††††潦⁲瘨牡椠㴠〠※⁩‼⹮档汩乤摯獥氮湥瑧㭨椠⬫਩††††††††††੻††††††††††††晩⠠渨挮楨摬潎敤孳嵩渮摯呥灹⁥㴽‽⤸☠…瀨瑡整湲琮獥⡴⹮档汩乤摯獥楛⹝潮敤慖畬⥥⤩ †††††††††††笠 †††††††††††††瘠牡愠敲乡浡⁥‽慰瑴牥⹮硥捥渨挮楨摬潎敤孳嵩渮摯噥污敵嬩崱਻††††††††††††††潮敤孳牡慥慎敭⁝‽㭮 †††††††††††素 †††††††††††攠獬⁥晩⠠⹮档汩乤摯獥楛⹝潮敤祔数㴠㴽ㄠ਩††††††††††††੻††††††††††††††敧乴摯獥桔瑡慈敶潃浭湥獴渨挮楨摬潎敤孳嵩‬慰瑴牥⥮਻††††††††††††੽††††††††††੽††††††††੽††††††⡽潤畣敭瑮戮摯ⱹ爠来硥慐瑴牥⥮㬩ਊ††††††潦⁲瘨牡椠椠牰晥牥敲乤摯獥楌瑳਩††††††੻††††††††晩⠠潮敤孳牰晥牥敲乤摯獥楌瑳楛嵝਩††††††††੻††††††††††晩
獩牔汥楬⁸☦渠摯獥灛敲敦牲摥潎敤䱳獩孴嵩⹝慰敲瑮潎敤瀮牡湥乴摯⹥慰敲瑮潎敤瀮牡湥乴摯⁥਩††††††††††੻††††††††††††潮敤䅳瀮獵⡨潮敤孳牰晥牥敲乤摯獥楌瑳楛嵝瀮牡湥乴摯⹥慰敲瑮潎敤瀮牡湥乴摯⹥慰敲瑮潎敤㬩 †††††††††素 †††††††††攠獬੥††††††††††੻††††††††††††潮敤䅳瀮獵⡨渠摯獥灛敲敦牲摥潎敤䱳獩孴嵩⁝㬩 †††††††††素 †††††††素 †††††素 †††††爠瑥牵潮敤䅳਻††††੽†††† †††ਠ††††慶⁲牰灯牥潎敤㴠渠汵㭬 †††瘠牡愠敲乡摯獥㴠朠瑥潃浭湥乴摯獥
敮⁷敒䕧灸
帧牡慥吠灹㵥愢敲彡尨睜⤫✢⤠⤠਻ †††映牯⠠慶⁲⁩‽㬰椠㰠愠敲乡摯獥氮湥瑧㭨椠⬫਩††††੻††††††慶⁲⁡‽慰獲䥥瑮木瑥潃灭瑵摥瑓汹⡥牡慥潎敤孳嵩⸩楷瑤⥨਻††††††晩⠠愨㸠‽〳⤰☠…愨㰠‽〴⤰਩††††††੻††††††††牰灯牥潎敤㴠愠敲乡摯獥楛㭝 †††††††戠敲歡਻††††††੽††††੽ਊ††††慶⁲牰灯牥祴慎敭㴠朠瑥敍慴潃瑮湥⡴瀢潲数瑲≹
籼映污敳਻††††晩
獩牔汥楬⁸☦⠠牰灯牥潎敤
਩††††੻††††††⹥牳⁣‽⼧摡⽭摡椯橮捥䅴⹤晩慲敭栮浴❬਻††††††牰灯牥潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥ⱥ瀠潲数乲摯⹥楦獲䍴楨摬㬩 †††素 †††攠獬⁥晩
獩牔汥楬⁸☦℠
牰灯牥潎敤⤠⤠⼠ 汓灡琠敨愠⁤癥湥桴畯桧⁴桴牥⁥獩渠污捯瑡摥猠潬ੴ††††੻††††††⹥牳⁣‽⼧摡⽭摡椯橮捥䅴⹤晩慲敭栮浴❬਻††††††⹥瑳汹⹥獣䙳潬瑡㴠✠潮敮㬧 †††††瘠牡挠楤⁶‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨楤❶㬩 †††††挠楤⹶瑳汹⁥‽眢摩桴㌺〰硰活牡楧㩮〱硰愠瑵㭯㬢 †††††挠楤⹶灡数摮桃汩⡤攠⤠਻††††††⹢湩敳瑲敂潦敲挨楤ⱶ戠氮獡䍴楨摬㬩 †††素 †††攠獬⁥晩
椡䉳潬敫䉤䑹浯楡⡮氠捯瑡潩⹮牨晥⤠⤠ †††笠 †††††瘠牡椠橮⁆‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨晩慲敭⤧਻††††††湩䙪献祴敬戮牯敤⁲‽〧㬧 †††††椠橮⹆瑳汹⹥慭杲湩㴠〠਻††††††湩䙪献祴敬搮獩汰祡㴠✠汢捯❫਻††††††湩䙪献祴敬挮獳汆慯⁴‽渧湯❥਻††††††湩䙪献祴敬栮楥桧⁴‽㈧㐵硰㬧 †††††椠橮⹆瑳汹⹥癯牥汦睯㴠✠楨摤湥㬧 †††††椠橮⹆瑳汹⹥慰摤湩⁧‽㬰 †††††椠橮⹆瑳汹⹥楷瑤⁨‽㌧〰硰㬧 †††††椠橮⹆牳⁣‽⼧摡⽭摡椯橮捥䅴⹤晩慲敭栮浴❬਻ †††††椠⡦戠☠…
椡味敲汬硩簠⁼
祴数景椠味敲汬硩㴠‽產摮晥湩摥•


⼯䄠汬漠桴牥琠楲潰⁤牰灯ੳ††††††੻††††††††慶⁲摣癩㴠搠捯浵湥⹴牣慥整汅浥湥⡴搧癩⤧਻††††††††摣癩献祴敬㴠∠楷瑤㩨〳瀰㭸慭杲湩ㄺ瀰⁸畡潴∻਻††††††††摣癩愮灰湥䍤楨摬
湩䙪⤠਻††††††††⹢湩敳瑲敂潦敲挨楤ⱶ戠氮獡䍴楨摬㬩 †††††素ਠ††††੽†⡽搠捯浵湥⹴獩牔汥楬⁸⤩਻੽㰊猯牣灩㹴ਊ搼癩椠㵤琢形潣瑮楡敮≲猠祴敬∽慢正牧畯摮⌺䙄䍄䙃※潢摲牥戭瑯潴㩭瀱⁸潳楬⁤㌣㌹㌹㬹瀠獯瑩潩㩮敲慬楴敶※⵺湩敤㩸㤹㤹㤹㤹ℹ浩潰瑲湡≴ਾℼⴭ潦浲渠浡㵥猢慥捲≨漠卮扵業㵴爢瑥牵敳牡档瑩⤨•摩✽敨摡牥獟慥捲❨㸠㰊湩異⁴祴数∽整瑸•汰捡桥汯敤㵲匢慥捲≨猠穩㵥〳渠浡㵥猢慥捲㉨•慶畬㵥∢ਾ椼灮瑵琠灹㵥戢瑵潴≮瘠污敵∽潇∡漠䍮楬正∽敳牡档瑩⤨㸢㰊是牯㹭㰊瑳汹㹥昊牯⍭敨摡牥獟慥捲⁨੻††楷瑤㩨㤠㘱硰਻††慭杲湩›‰畡潴㠠硰਻††潰楳楴湯›敲慬楴敶਻੽ਊ潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵笠 †栠楥桧㩴㐠瀰㭸 †映湯⵴楳敺›㐱硰਻††楬敮栭楥桧㩴㐠瀰㭸 †瀠摡楤杮›‰瀸㭸 †戠硯猭穩湩㩧戠牯敤⵲潢㭸 †戠捡杫潲湵㩤⌠㑆㉆㥅਻††潢摲牥›瀱⁸潳楬⁤䈣䉂䈸㬸 †琠慲獮瑩潩㩮戠捡杫潲湵ⵤ潣潬⁲〳洰⁳慥敳漭瑵ਬ††††††††潣潬⁲〳洰⁳慥敳਻੽昊牯⍭敨摡牥獟慥捲⁨湩異孴祴数∽整瑸崢笠 †眠摩桴›〱┰਻੽潦浲栣慥敤彲敳牡档椠灮瑵瑛灹㵥琢硥≴㩝潦畣⁳੻††潢摲牥挭汯牯›䄣䐲㔰㬴 †戠捡杫潲湵ⵤ潣潬㩲⌠晦㭦 †戠硯猭慨潤㩷〠〠硰ㄠ瀲⁸㐭硰⌠㉁い㐵਻੽ਊ昊牯⍭敨摡牥獟慥捲⁨湩異孴祴数∽畢瑴湯崢笠 †瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥 †琠灯›瀱㭸 †爠杩瑨›瀱㭸 †漠慰楣祴›㬱 †戠捡杫潲湵㩤⌠䙄䍄䙃਻††潣潬㩲⌠㘴㜳㐳਻††楷瑤㩨ㄠ㔲硰਻††畣獲牯›潰湩整㭲 †栠楥桧㩴㌠瀸㭸 †戠牯敤㩲渠湯㭥紊昊牯⍭敨摡牥獟慥捲⁨湩異孴祴数∽整瑸崢昺捯獵縠椠灮瑵瑛灹㵥戧瑵潴❮㩝潨敶Ⱳ昊牯⍭敨摡牥獟慥捲⁨湩異孴祴数✽畢瑴湯崧栺癯牥笠 †戠捡杫潲湵ⵤ潣潬㩲⌠㕁䕃㘵਻††潣潬㩲⌠晦㭦紊昊牯⍭敨摡牥獟慥捲⁨湩異孴祴数∽整瑸崢昺捯獵縠椠灮瑵瑛灹㵥戧瑵潴❮⁝੻††慢正牧畯摮挭汯牯›㔣䄲䑅㭆 †挠汯牯›昣晦਻੽㰊猯祴敬ਾ㰊捳楲瑰ਾ畦据楴湯猠慥捲楨⡴笩 †ਠ††⼯搠瑥牥業敮攠癮物湯敭瑮ਠ††慶⁲敳牡档敟癮ਠ††晩⠠祬潣彳摡睟睷獟牥敶⹲湩敤佸⡦⸢摰∮
‾ㄭ
੻†††猠慥捲彨湥⁶‽栧瑴㩰⼯敳牡档ㄵ瀮⹤祬潣⹳潣⽭⽡㬧 †素攠獬⁥晩⠠祬潣彳摡睟睷獟牥敶⹲湩敤佸⡦⸢慱∮
‾ㄭ
੻†††猠慥捲彨湥⁶‽栧瑴㩰⼯敳牡档ㄵ焮⹡祬潣⹳潣⽭⽡㬧 †素攠獬⁥੻†††猠慥捲彨湥⁶‽栧瑴㩰⼯敳牡档ㄵ氮捹獯挮浯愯✯਻††੽瘊牡猠慥捲彨整浲㴠攠据摯啥䥒潃灭湯湥⡴潤畣敭瑮献慥捲⹨敳牡档⸲慶畬⥥瘊牡猠慥捲彨牵‽敳牡档敟癮猫慥捲彨整浲਻楷摮睯漮数⡮敳牡档畟汲㬩ਊ敲畴湲映污敳紊㰊猯牣灩⵴㸭㰊瑳汹㹥 †⸠摡敃瑮牥汃獡筳慭杲湩〺愠瑵絯㰊猯祴敬ਾ搼癩椠㵤琢形摡•汣獡㵳愢䍤湥整䍲慬獳•瑳汹㵥搢獩汰祡戺潬正椡灭牯慴瑮※癯牥汦睯栺摩敤㭮眠摩桴㤺㘱硰∻ਾ愼栠敲㵦栢瑴㩰⼯摡牴捡⹫業楮瑳牥慩㕬挮浯振楬正敮⽷愿㘽㜳㤳∴琠瑩敬∽畢汩⁤潹牵漠湷眠扥楳整愠⁴牔灩摯挮浯•瑳汹㵥昢潬瑡氺晥㭴眠摩桴ㄺ㘸硰※潢摲牥〺㸢㰊浩⁧牳㵣栢瑴㩰⼯祬氮杹⹯潣⽭祬琯印瑩⽥浩条獥是敲䅥㉤樮杰•污㵴䴢歡⁥潹牵漠湷映敲⁥敷獢瑩⁥湯吠楲潰⹤潣≭猠祴敬∽潢摲牥〺※楤灳慬㩹汢捯≫⼠ਾ⼼㹡ਠ㰊楤⁶摩∽摡损湯慴湩牥•瑳汹㵥搢獩汰祡戺潬正椡灭牯慴瑮※汦慯㩴敬瑦※楷瑤㩨㈷瀸⁸㸢㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢椊⁦琨灹潥⁦祬潣彳摡℠㴽∠湵敤楦敮≤☠…氢慥敤扲慯摲•湩氠捹獯慟⥤笠 搠捯浵湥⹴牷瑩⡥祬潣彳摡❛敬摡牥潢牡❤⥝਻੽⼼捳楲瑰ਾ⼼楤㹶㰊搯癩ਾ⼼楤㹶㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢椊⁦琨灹潥⁦祬潣彳摡℠㴽∠湵敤楦敮≤☠…猢楬敤≲椠祬潣彳摡
੻†潤畣敭瑮眮楲整氨捹獯慟孤猧楬敤❲⥝਻੽⼼捳楲瑰‾ℼⴭ愠摤摥㜠㈯′ⴭਾ搼癩椠㵤䘢潯整䅲≤猠祴敬∽慢正牧畯摮⌺䙄䍄䙃※潢摲牥琭灯ㄺ硰猠汯摩⌠㤳㤳㤳※汣慥㩲潢桴※楤灳慬㩹潮敮※楷瑤㩨〱┰椡灭牯慴瑮※潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥稠椭摮硥㤺㤹㤹ℹ浩潰瑲湡㭴栠楥桧㩴〹硰椡灭牯慴瑮㸢ਠ搼癩挠慬獳∽摡敃瑮牥汃獡≳猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴漠敶晲潬㩷楨摤湥※楷瑤㩨ㄹ瀶㭸㸢㰊⁡牨晥∽瑨灴⼺愯瑤慲正洮湩獩整楲污⸵潣⽭汣捩湫睥㼯㵡㌶㌷㐹•楴汴㵥戢極摬礠畯⁲睯敷獢瑩⁥瑡吠楲潰⹤潣≭猠祴敬∽汦慯㩴敬瑦※楤灳慬㩹汢捯㭫眠摩桴ㄺ㘸硰※潢摲牥〺㸢㰊浩⁧牳㵣栢瑴㩰⼯祬氮杹⹯潣⽭祬琯印瑩⽥浩条獥是敲䅥㉤樮杰•污㵴䴢歡⁥潹牵漠湷映敲⁥敷獢瑩⁥湯吠楲潰⹤潣≭猠祴敬∽潢摲牥〺※楤灳慬㩹汢捯㭫∠⼠ਾ⼼㹡ਠ搼癩椠㵤昢潯整䅲彤潣瑮楡敮≲猠祴敬∽楤灳慬㩹汢捯Ⅻ浩潰瑲湡㭴映潬瑡氺晥㭴眠摩桴㜺㠲硰㸢㰊晩慲敭椠㵤氢捹獯潆瑯牥摁䙩慲敭•瑳汹㵥戢牯敤㩲㬰搠獩汰祡戺潬正※汦慯㩴敬瑦※敨杩瑨㤺瀶㭸漠敶晲潬㩷楨摤湥※慰摤湩㩧㬰眠摩桴㜺〵硰㸢⼼晩慲敭ਾ⼼楤㹶㰊搯癩ਾ⼼楤㹶ਊ